Particulieren Niet-particulieren

Algemene voorwaarden van watz bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan consumenten in het Vlaamse gewest

(versie 06/2020)

1. Definities

Voor deze algemene voorwaarden gelden volgende definities:

a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de leveringsovereenkomst.

b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt van de aansluiting op het net met het EANnummer zoals vermeld in de leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit en/of aardgas. Voor aardgas betreft het enkel aansluitingen met een lage drukaansluiting.

c) Aardgas: de verzamelnaam voor hoog en laagcalorisch aardgas, zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

d) Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

e) EAN-nummer: het uniek nummer van de elektriciteitsmeter(s) of aardgasmeter(s).

f) Elektriciteit: de elektrische energie zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

g) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de meetinrichting of een daarmee door de netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van afname.

h) Klant: elke persoon die van Watz elektriciteit en/of aardgas afneemt.

i) Levering: de beschikbaarstelling op het net (niet het transport/de toevoer) van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas door Watz.

j) Leveringsovereenkomst: de gehele overeenkomst tussen Watz en de Klant betreffende de levering; de leveringsovereenkomst zelf, de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze leveringsovereenkomst. De leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant ingevolge de meest recente versie van het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”.

k) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen.

l) Netbeheerder: de beheerder van het net voor de distributie, het plaatselijk vervoer of het transport van elektriciteit en/of aardgas in België.

m) Persoonlijke gegevens: alle persoonlijke gegevens in de zin van art. 4, 1) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) die de Klant aan Watz overmaakt bij het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN-code van zijn meter, consumptiegegevens.

n) Verkoop buiten de onderneming: elke verkooppraktijk die niet in het kantoor, op de zetel of in een winkel van Watz of van zijn aangestelde of voortverkoper plaatsvindt of niet op afstand gebeurt, en niet gewoonlijk op die manier plaats vindt; hieronder vallen onder meer deur-aan-deurverkopen, verkopen op de openbare of private weg, verkopen in de winkelinrichting van andere verkopers, verkopen op beurzen, salons en tentoonstellingen, verkopen in private of publieke zalen die niet toebehoren aan Watz.

o) Watz: de onderneming ‘Watz bvba’, met maatschappelijke zetel te Dascottelei 7, 2100 Deurne en ondernemingsnummer BE 0886.074.511. De begrippen die niet worden gedefinieerd in de leveringsovereenkomst of de algemene voorwaarden, hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving of, ondergeschikt, hebben hun gebruikelijke betekenis.

2. Leveringsovereenkomst

Watz zal elektriciteit en/of aardgas leveren zoals in de leveringsovereenkomst bepaald. De Klant zal op het aansluitingspunt uitsluitend de elektriciteit en/of aardgas van Watz afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de leveringsovereenkomst naleven. De leveringsovereenkomst doet niets af aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

3. Totstandkoming van de leveringsovereenkomst

1. De leveringsovereenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening door Watz en de Klant, behalve in het geval van verkoop via telefoon, waarbij de leveringsovereenkomst gesloten wordt op de dag dat de Klant een bevestiging van de leveringsovereenkomst aan Watz verstuurt, of in geval van verkoop buiten de onderneming, waarbij de leveringsovereenkomst gesloten wordt op de dag dat Watz een bevestiging van de leveringsovereenkomst aan de Klant verstuurt. De  overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat a) Watz bevestiging ontvangt van de Netbeheerder dat de Klant geen schulden heeft bij de Netbeheerder b) in voorkomend geval, de Klant de waarborg gevraagd door Watz overeenkomstig art. 9.14 van deze algemene voorwaarden heeft gevestigd binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek c) Watz, in geval van verhuis / overdracht van meters, de correcte meterstanden heeft ontvangen. De opschortende voorwaarden kunnen enkel door Watz worden ingeroepen. Indien Watz geen melding geeft aan de Klant binnen de 30 dagen na de ondertekening / aanvaarding via elektronische weg van de leveringsovereenkomst door de Klant dat de voorwaarden niet werden gerealiseerd, worden deze geacht te zijn vervuld en komt de overeenkomst tot stand.

2. In geval van verkoop via telefoon of verkoop buiten de onderneming heeft de Klant een recht op herroeping. Dit is een termijn waarbinnen de Klant Watz schriftelijk kan meedelen toch geen overeenkomst met haar te willen aangaan. In geval van verkoop via telefoon heeft de Klant het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de schriftelijke bevestiging door de Klant van de leveringsovereenkomst , onverminderd de openbare dienstverplichtingen waartoe Watz gehouden is. In geval van verkoop buiten de onderneming heeft de Klant het recht de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van een schriftelijke bevestiging door Watz van de leveringsovereenkomst, onverminderd de openbare dienstverplichtingen waartoe Watz gehouden is. De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door het versturen van een ondubbelzinnige verklaring per post of e-mail. Na het verstrijken van deze periode van 14 kalenderdagen zal Watz de nodige acties ondernemen om de leverancierswissel in orde te brengen.

3. De levering zelf start vanaf het moment dat a) Watz de noodzakelijke schikkingen die hem zijn opgelegd voor de verandering van gas-of elektriciteitsleverancier, redelijkerwijs heeft kunnen treffen, en b) (de opzeggingstermijn van) de leveringsovereenkomst met de vorige leverancier is verstreken.

4. Duur van de leveringsovereenkomst en aanvang en einde van de levering

1. De leveringsovereenkomst tussen Watz en de Klant wordt afgesloten voor een onbepaalde duur, welke in werking treedt vanaf de eerste levering.

2. De levering van elektriciteit en/of aardgas vangt aan op het moment dat Watz bij de netbeheerder aangemeld is als nieuwe leverancier voor het desbetreffende EAN- nummer (switchdatum). Voor nieuwe aansluitpunten of heropeningen start de levering op het moment dat de distributienetbeheerder de meter(s) heeft opengezet.

3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en / of onvolledige informatie (bv. over een EAN-code) vanwege de Klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een netbeheerder.

4. Als de feitelijke levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, dan wordt de overeenkomst geacht een aanvang te hebben genomen op de datum van aanvang van de feitelijke levering. Als de Klant Watz heeft verzocht om reeds leveringen te doen van elektriciteit en / of gas vóór het verstrijken van de herroepingstermijn zoals bepaald in art. 3.2., zal Watz gerechtigd zijn een bedrag te factureren aan de Klant dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Klant Watz ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent.

5. Watz verplicht zich ertoe om het contract van onbepaalde duur te hanteren, met mogelijkheid voor beide partijen om een einde aan de overeenkomst te maken onder specifieke voorwaarden. De Klant kan de leveringsovereenkomst ten allen tijde vroegtijdig beëindigen zonder verbrekingsvergoeding mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. Watz aanvaardt eveneens de opzegging van de overeenkomst, met naleving van de termijnen, door een melding van de netbeheerder in geval van een leverancierswissel. Een enkele uitzondering op deze regel is in geval van verhuis, wat beschreven wordt bij onderwerp 12. Verhuis/overdracht. Elke optie is onderheven aan een bevestiging van de netbeheerder dewelke de datum van feitelijke stopzetting van het verbruik beheert en doorgeeft.

6. In geval Watz de leveringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet ze een opzegtermijn van twee maanden respecteren.

5. Machtiging

1. De Klant machtigt Watz om alle handelingen te stellen of te laten stellen, met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de levering, het doorvoeren van de netaansluiting en met het oog op het opvragen van alle gegevens, inclusief historische, bij de netbeheerders.

2. Watz zal het recht hebben de gezinssamenstelling van de Klant of enige andere informatie op te vragen voor zover dit vereist is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Indien deze bewerkingen ertoe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Watz, zullen deze worden doorgerekend aan de Klant zonder vermeerdering, volgens de facturatiemodaliteiten voorzien in de clausule ‘Facturatie en betaling’.

6. Levering en meting

1. Deze leveringsovereenkomst geldt voor de levering van elektriciteit en/of aardgas op het vermelde aansluitingsadres.

2. De in principe jaarlijkse meteropname gebeurt door de netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. De Klant zal zijn medewerking verlenen om deze meteropname correct te laten verlopen volgens de geldende procedures. De kosten van bijkomende meteropnames onder andere naar aanleiding van discussie, het niet doorgeven van meterstanden, of gebrek aan akkoord bij verhuis zijn ten laste van de Klant. De metergegevens doorgegeven door de netbeheerders hebben altijd voorrang op de metergegevens doorgegeven door de Klant.

3. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Watz. Watz is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet-nakomen van overeenkomsten tussen de Klant en een netbeheerder.

7. Onderbrekingen in de levering

1. Watz kan de levering alleen opschorten of stopzetten na naleving van de procedures die van toepassing zijn met betrekking tot de sociale openbare dienstverplichtingen in het Vlaamse Gewest. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden door de onderbreking van de levering; evenmin voor de kosten van af- en aansluiting. Deze zijn altijd ten laste van de klant. Opschorting of stopzetting van de levering door Watz doet geen afbreuk aan haar recht op (schade)vergoeding.

2. Zo de netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas zou beperken of onderbreken, zal automatisch de levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of onderbreking valt buiten de aansprakelijkheid van Watz.

8. Prijs

1. In de leveringsovereenkomst worden de prijs en de samenstelling van de prijs vermeld. Zoals daar vermeld, worden aan de elektriciteitsprijs, de kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en / of analoge certificaten voor te leggen, en de transmissie- en distributiekosten; belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW, en eventueel andere bijdragen of kosten die door de bevoegde overheid of netbeheerder worden opgelegd. Aan de aardgasprijs worden de transmissie- en distributiekosten; desgevallend de kosten die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen m.b.t. groen gas en/of groene warmte, al dan niet via een certificatensysteem; en belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW, en eventueel andere bijdragen of kosten die door de bevoegde overheid of netbeheerder worden opgelegd.

2. De kosten voor levering van elektriciteit en/of aardgas komen steeds ten laste van de Klant.

3. De Klant aanvaardt dat alle kosten aan hem doorgerekend worden die Watz door de netbeheerder worden aangerekend voor diensten uitgevoerd op vraag van de Klant, op initiatief van de Netbeheerder of op vraag van Watz ten gevolge van nalaten of fout van de Klant. Watz zal deze kosten op transparante wijze aan de Klant factureren. Bovenop deze kosten mag Watz haar eigen administratieve kosten aanrekenen, behalve voor de kosten vermeld in artikel 5.2. hierboven, die minstens en zonder dat Watz dit hoeft aan te tonen 10% van de doorgerekende kosten bedragen.

9. Facturatie en betaling

1. Watz stuurt de klant maandelijks tussentijdse facturen. Deze maandelijkse facturen zijn voorschotfacturen gebaseerd op a) het verbruik van het laatste jaar of het standaard jaarverbruik indien niet beschikbaar, en b) het verbruiksprofiel, zoals aangeleverd door de netbeheerder. De klant heeft het recht om voor de toekomst de herziening van het bedrag van de voorschotfacturen te vragen. Hiervoor stuurt hij Watz een gemotiveerde vraag op hallo@watz.be. Watz zal deze vraag op gemotiveerde wijze beantwoorden binnen de 7 kalenderdagen.

2. Indien de Klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Watz op schriftelijk verzoek van de Klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de Klant toestaan.

3. Jaarlijks stuurt Watz de Klant een eindafrekening, tenzij bij ontbreken of uitblijven van een meteropname door de netbeheerder. Deze eindafrekening is gebaseerd op het werkelijk verbruik en hierop worden de betaalde voorschotfacturen in mindering gebracht en dit voor de periode waarvoor de netbeheerder aan Watz de meterstanden en verbruiksgegevens heeft bezorgd.

4. Voor de meteropnames is Watz afhankelijk van de netbeheerder. Elke correctie in de meterstanden in min of meer zal in rekening gebracht worden. Zolang Watz geen meetgegevens ontvangt van de netbeheerder, zal het de klant tussentijdse facturen blijven sturen.

5. De facturen en alle andere briefwisseling worden door Watz geldig verzonden naar het emailadres of facturatieadres dat de Klant heeft opgegeven. Alle facturen worden geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de verzendingsdatum. De werkelijke verzending gebeurt ten laatste 3 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betwisting binnen de 12 maanden na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Deze tijdsbeperking geldt niet indien de klacht van de Klant betrekking heeft op een foutieve verrekening van kortingen, prijsverminderingen of andere voordelen die reglementair zijn bepaald, voor zover de betreffende regelgeving daarin voorziet. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Watz, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Rechtzetting van een factuur wegens fouten van derden kan ook nadat 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur zijn verstreken, indien en voor zover Watz deze rechtzetting ook kan doorvoeren ten aanzien van de netbeheerder en/of Watz’ eigen leverancier. Indien de Klant in een dergelijk geval recht heeft op betaling of creditering door Watz, zal dit bedrag vermeerderd worden met de toepasselijke gewestelijke schadevergoedingen of bij gebreke daaraan met de wettelijke interest.

6. Elke factuur dient op het adres van Watz te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De Klant heeft de keuze om de facturen te betalen per overschrijving of per domiciliëring. De Klant die voor een betaling per domiciliëring kiest zal geïnformeerd worden over het bedrag van het maandelijkse voorschot en de datum waarop dit voorschot van zijn rekening gedebiteerd zal worden. Watz voorziet in een minimale termijn van 15 kalenderdagen tussen de ontvangstdatum van de factuur en de datum van uitvoering van de domiciliëringsopdracht. Indien de Klant zich verzet tegen een betaling per domiciliëring en kiest voor een betaling per overschrijving, zal hem geen bijkomende kost worden aangerekend. De Klant kan de afrekeningsen de afsluitfactuur op elk moment van domiciliëring uitsluiten, op voorwaarde dat dit minstens 15 kalenderdagen voor de datum van facturatie wordt aangevraagd. De Klant zorgt ervoor dat er steeds voldoende geld op zijn rekening staat om de facturen tijdig te kunnen betalen. Na drie opeenvolgende weigeringen van de domiciliëringsopdracht wordt de domiciliëring door Watz stopgezet. Elke betaling wordt aangerekend op de meest recente openstaande factuur, en eerst op de kosten, intresten en dan op de hoofdsom. Wanneer de eindafrekening een kredietbedrag ten gunste van de Klant zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de Klant. Indien Watz dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de Klant, loopt deze 15-kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Watz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de Klant.

7. In geval van betwisting van de factuur moet de Klant het niet-betwiste deel in ieder geval tijdig betalen.

8. Als de Klant na het verstrijken van de uiterste datum voor betaling, niet heeft betaald, stuurt Watz hem een herinneringsbrief. Daarin vermeldt Watz onder meer de mogelijkheden om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen. Indien de Klant binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de herinneringsbrief, nog geen regeling heeft getroffen voor de betaling van de openstaande rekeningen, stelt Watz met een aangetekende brief de Klant in gebreke.

9. Indien de Klant binnen de gestelde termijn in de ingebrekestelling niet overgaat tot betaling en / of geen regeling kan worden getroffen, kan Watz de leveringsovereenkomst per aangetekende brief beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. Behalve indien de Klant een beschermde afnemer is, wordt een herinneringsbrief (per mail of per post) aan de Klant aangerekend aan 5 EUR en een aangetekende brief aan 20 EUR.

11. Op de facturen die op vervaldatum onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd. Voor zover de Klant, dan wel Watz, de andere partij enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een schadebeding ad 10% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een forfaitair minimum van 125 euro.

12. Watz is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door de stopzetting van levering na het respecteren van de wettelijk voorziene termijnen en procedures.

13. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag of binnen de afgesproken termijn heeft tot gevolg dat elke andere factuur onmiddellijk opeisbaar wordt, zonder ingebrekestelling, ook als daar een afbetalingsplan voor was toegestaan.

14. Watz is gerechtigd een waarborg te vragen van de Klant in de volgende gevallen: a) indien de Klant meldt aan Watz dat zijn overeenkomst met de vorige energieleverancier werd beëindigd omdat hij zijn facturen niet betaalde; b) indien de Klant op het moment dat hij een contract wil sluiten met Watz nog openstaande schulden heeft bij Watz, in welk geval de Klant bovendien eerst deze schulden dient te vereffenen; c) de Klant in een periode van 24 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de Leveringsovereenkomst of tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst twee of meerdere facturen niet tijdig heeft betaald. De waarborg zal hoogstens 3 maanden geschat verbruik bedragen. Bij het einde van de overeenkomst, zal deze waarborg, na aftrek van de nog openstaande bedragen, aan de Klant worden teruggegeven binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum van de slotfactuur. De Klant is echter gerechtigd de terugbetaling van de waarborg te vragen, van zodra hij gedurende één jaar al zijn facturen stipt heeft betaald zonder betalingsherinnering, en hij geen openstaande schuld meer heeft ten aanzien van Watz.

10. Verplichtingen van de klant

1. De klant is gehouden de prijs, zoals bepaald overeenkomstig artikel 8, te betalen.

2. De klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van zijn installatie gedurende de gehele looptijd van de leveringsovereenkomst. Het is de klant verboden om de normale werking van de elektriciteits- en/of aardgasmeter(s) rechtstreeks of onrechtstreeks te verhinderen. Elke onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de netbeheerder.

3. De klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen zoals uitgevaardigd door de wetgever of de bevoegde instanties correct na te leven.

4. De klant mag de geleverde elektriciteit en/of aardgas enkel gebruiken voor huishoudelijk verbruik op het aansluitingsadres. De klant zal de geleverde elektriciteit en/of aardgas niet doorleveren aan derden.

5. De klant zal Watz onmiddellijk inlichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat de uitvoering van de leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.

6. De klant informeert Watz zo snel als mogelijk, indien hij meent dat hij het statuut van beschermde klant heeft of van mening is dat hij recht heeft op het sociaal tarief. De klant bezorgt Watz tevens de nodige bewijzen.

7. De klant is verplicht om onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen Watz op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de gegevens op het inlichtingenblad.

8. De klant zal Watz onmiddellijk op de hoogte brengen, indien hij zelf elektriciteit produceert.

9. De klant zal elke grote afwijking in verbruik binnen een redelijke termijn melden.

11. Aansprakelijkheid van Watz

1. Voor wat de aansprakelijkheid betreft, geldt vooreerst hetgeen bepaald is in artikelen 4.3, 6.3, 7.1, 7.2 en 9.12.

2. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn Watz en de Klant ten aanzien van elkaar enkel aansprakelijk voor (a) opzet, bedrog, grove schuld (b) voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht en / of (c) overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten.

3. Watz en de Klant zijn hierbij enkel aansprakelijk voor de directe (lichamelijke en materiële) schade. Enige vergoeding van immateriële schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De aansprakelijkheid van Watz en de Klant is beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de facturen voor het elektriciteits- en/of aardgasverbruik van de 12 maanden voorafgaand aan de schade.

5. Elke eis tot schadevergoeding moet schriftelijk worden gesteld binnen de 30 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden. Het recht op schadevergoeding vervalt bij laattijdige melding.

12. Verhuis/overdracht

1. Bij verhuis blijft de leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op het nieuwe adres van de Klant, tenzij de Klant de leveringsovereenkomst overdraagt aan de nieuwe bewoner op het oude adres, of tenzij de Klant de leveringsovereenkomst opzegt met ingang van de verhuisdatum omwille van (i) een verhuizing naar het buitenland of een ander gewest, (ii) een verhuizing naar een woning waar er geen aparte meter is voor het elektriciteits- en/of aardgasverbruik, of (iii) omwille van het feit dat de Klant gaat inwonen bij een andere consument die reeds een leveringscontract heeft.

2. In geval van verhuis, dient de Klant Watz bij voorkeur 14 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van zijn verhuisplannen. Hiervoor bezorgt de Klant alle nodige informatie aan Watz, waaronder de meterstand bij verhuis, bij voorkeur via het formulier “energieovernamedocument” (te vinden op de website of telefonisch op te vragen) ondertekend door de betrokken partijen (vertrekkende bewoner / eigenaar en nieuwe bewoner / eigenaar). De Klant wordt aangeraden de meterstanden te noteren op datum van sleuteloverdracht. Indien de Klant Watz inlicht uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuisdatum, stopt Watz de aanrekening van het verbruik van elektriciteit en/of aardgas vanaf de verhuisdatum. Indien de Klant Watz later inlicht, stopt Watz de aanrekening van het verbruik van elektriciteit en/of aardgas de dag na de melding door de Klant.

3. Leveren op het nieuwe aansluitingspunt geschiedt vanaf de datum die de Klant meedeelde. Hiervoor bezorgt de Klant Watz zijn toekomstige adres, EAN-nummer(s) en meternummer op dat adres.

4. Er kan slechts een eindafrekening en dus stopzetting op het oude aansluitingspunt opgemaakt worden indien er een overeenkomst van meterstanden wordt doorgegeven aan Watz van de oude en nieuwe afnemer, evenals een ondertekend contract door de nieuwe afnemer, desgevallend met een nieuwe leverancier. De meterstanden moeten uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuis aan Watz bezorgd worden. Doet de Klant dit niet, dan kan Watz op kosten van de Klant de netbeheerder de meterstanden laten vaststellen of de sluiting van de meter op kosten van de Klant vragen.

13. Wijzigingen aan de leveringsovereenkomst

1. Watz mag op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan de leveringsovereenkomst, tenzij het eenzijdige wijzigingen van essentiële voorwaarden of wijzigingen van de prijs op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van Watz, betreffen. Deze wijzigingen treden in werking 2 maanden nadat zij aan de Klant bekendgemaakt worden, tenzij anders vermeld (waarbij steeds een termijn van minstens 2 maanden in acht zal worden genomen). De bekendmaking van wijzigingen kan gebeuren door vermelding op de factuur, via e-mail of per brief. In geval van mededeling per e-mail is de dag van ontvangst de dag waarop de e-mail werd verzonden. In geval van mededeling per brief of per factuur, wordt de mededeling geacht te zijn ontvangen 3 kalenderdagen na de verzendingsdatum.

2. Wanneer deze wijzigingen in het nadeel van de Klant zijn en hij niet akkoord gaat met deze wijzigingen, heeft de Klant het recht om zonder kosten een einde te stellen aan de overeenkomst. De Klant dient dit aan Watz op ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken binnen een termijn van één maand na ontvangst van de mededeling die de wijzigingen aankondigt. In dat geval zal de overeenkomst een einde nemen op het ogenblik dat de wijzigingen in werking treden. Indien de Klant Watz niet tijdig op de hoogte brengt van zijn weigering, zal dit betekenen dat de Klant de wijzigingen aanvaardt.

3. Wijzigingen die Watz dient door te voeren ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn van kracht zoals bepaald in de betreffende overheidsbeslissing. Deze wijzigingen kunnen niet worden betwist.

4. Watz heeft het recht om de leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. De derde moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om elektriciteit en/of aardgas te mogen leveren in Vlaanderen. Deze derde zal de leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verderzetten. Watz licht de Klant hierover zo snel mogelijk in.

14. Overmacht

1. Indien Watz door overmacht haar verplichtingen tegenover de Klant niet kan voldoen worden die verplichtingen gedurende het voorval geschorst. Overmacht is elke gebeurtenis die de levering van elektriciteit en/of aardgas door Watz geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en waarop Watz redelijkerwijze geen controle heeft. Het betreft onder meer staking, lock-out, het niet functioneren van het elektriciteits- en/of aardgasnet, of elektriciteits- en/of aardgasnetproblemen, het niet kunnen verkrijgen van voldoende elektriciteit en/of aardgas, uitval van systemen, problemen bij de netbeheerder.

2. Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, hebben zowel de Klant als Watz het recht om de leveringsovereenkomst te beëindigen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle persoonsgegevens die Watz van de Klant verzamelt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van Watz en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

16. Geen afstand van recht

Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

17. Onafdwingbare bepalingen

Zo één van de bepalingen van de leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de leveringsovereenkomst, maar zal naar beste vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

18. Klachten, inlichtingen en opmerkingen

Elke klacht, vraag om inlichting, of opmerking kan Watz via eender welke contactvorm beschikbaar op www.watz.be bezorgd worden. Bij voorkeur zendt de Klant zijn klacht, vraag om inlichting, of opmerking per email naar hallo@watz.be. Watz verbindt zich er toe binnen de 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van een betwisting van een factuur en alleszins voor de uiterlijke betalingstermijn) te antwoorden op vragen en klachten. Wanneer Watz voor het antwoord informatie nodig heeft van derden (bv. de netbeheerder), zal Watz dit meedelen aan de Klant, met aanduiding van de informatie die ze in dit geval nodig heeft en van wie, en vermeldt zij binnen welke termijn na ontvangst van deze informatie een antwoord zal worden verstrekt aan de Klant.

19. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de leveringsovereenkomst. Bij geschillen omtrent de leveringsovereenkomst zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Klant, dan wel – naar keuze van de Klant– de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Watz bevoegd.

Algemene voorwaarden van watz bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan niet-consumenten in het Vlaamse gewest

(versie 06/2020)

1. Definities

Voor deze algemene voorwaarden gelden volgende definities:

a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de leveringsovereenkomst.

b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt van de aansluiting op het net met het EANnummer zoals vermeld in de leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit en/of aardgas. Voor aardgas betreft het enkel aansluitingen met een lage drukaansluiting.

c) Aardgas: de verzamelnaam voor hoog‐ en laagcalorisch aardgas, zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

d) EANnummer: het uniek nummer van de elektriciteitsmeter(s) of aardgasmeter(s).

e) Elektriciteit: de elektrische energie zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

f) Grote Onderneming: elke onderneming die geen KMO is.

g) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakelen verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de meetinrichting of een daarmee door de netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van afname.

h) Klant: elke (rechts)persoon die van Watz elektriciteit en/of aardgas afneemt.

i) KMO: kleine of middelgrote onderneming met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en voor aardgas een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh; voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie‐ /transportnet en/of distributienet.

j) Levering: de beschikbaarstelling op het net (niet het transport/de toevoer) van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas door Watz.

k) Leveringsovereenkomst: de gehele overeenkomst tussen Watz en de Klant betreffende de levering; de leveringsovereenkomst zelf, de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van de Leveringsovereenkomst.

l) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen.

m) Netbeheerder: de beheerder van het net voor de distributie, het plaatselijk vervoer of het transport van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen.

n) Persoonsgegevens : alle persoonlijke gegevens in de zin van art. 4, 1) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) die de Klant aan Watz overmaakt bij het sluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN code van zijn meter, consumptiegegevens.

o) Watz: de onderneming ‘Watz bvba’, met maatschappelijke zetel te Dascottelei 7, 2100 Deurne en ondernemingsnummer BE 0886.074.511

De begrippen die niet worden gedefinieerd in de leveringsovereenkomst of de algemene voorwaarden, hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving of, ondergeschikt, hebben hun gebruikelijke betekenis.

2. Leveringsovereenkomst

Watz zal elektriciteit en/of aardgas leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. De Klant zal op het aansluitingspunt uitsluitend de elektriciteit en/of aardgas van Watz afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet niets af aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de leveringsovereenkomst met de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen de leveringsovereenkomst en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen van de leveringsovereenkomst van toepassing.

3. Totstandkoming van de leveringsovereenkomst

1. De leveringsovereenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening of aanvaarding via elektronische weg door Watz en de Klant onder de opschortende voorwaarden omschreven in art. 3.2.

2. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat a) Watz bevestiging ontvangt van de Netbeheerder dat de Klant geen schulden heeft bij de Netbeheerder b) in voorkomend geval, de Klant de waarborg gevraagd door Watz heeft gevestigd binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek c) Watz, in geval van verhuis / overdracht van meters, de correcte meterstanden heeft ontvangen. De opschortende voorwaarden kunnen enkel door Watz worden ingeroepen. Indien Watz geen melding geeft aan de Klant binnen de 30 dagen na de ondertekening / aanvaarding via elektronische weg van de leveringsovereenkomst dat de voorwaarden niet werden gerealiseerd, worden deze geacht te zijn vervuld en komt de overeenkomst tot stand.

3. De levering zelf start vanaf het moment dat a) Watz de noodzakelijke schikkingen die hem zijn opgelegd voor de verandering van gas‐ of elektriciteitsleverancier redelijkerwijs heeft kunnen treffen, b) (de opzeggingstermijn van) de leveringsovereenkomst met de vorige leverancier is verstreken, behoudens afzonderlijk, uitdrukkelijk, schriftelijk en andersluidend verzoek van de Klant. Indien er reeds leveringen zijn geschied aan de Klant en naderhand zou blijken dat de opschortende voorwaarden niet zijn vervuld, zal de Klant gehouden zijn tot betaling van de geleverde energie.

4. Duur van de leveringsovereenkomst en aanvang en einde van de levering

1. De Leveringsovereenkomst tussen Watz en de Klant wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst, afgesloten voor een onbepaalde duur te starten vanaf de eerste levering.

2. De levering van elektriciteit en/of aardgas vangt aan op het moment dat Watz bij de netbeheerder aangemeld is als nieuwe leverancier voor het desbetreffende EAN‐nummer (switchdatum). Voor nieuwe aansluitpunten of heropeningen start de levering op het moment dat de distributienetbeheerder de meter(s) heeft opengezet.

3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN‐code) vanwege de Klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een netbeheerder.

4. Als de feitelijke levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering, onverminderd hetgeen is bepaald in art. 3.2. en 3.3.

5. De Klant kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. De kennisgeving van de opzegging geschiedt via een aangetekend schrijven. Watz aanvaardt eveneens de opzegging van de overeenkomst, met naleving van de termijnen, door een melding van de netbeheerder in geval van een leverancierswissel. Een enkele uitzondering op deze regel is in geval van verhuis, wat beschreven wordt bij onderwerp 12. Verhuis/overdracht. Elke optie is onderheven aan een bevestiging van de netbeheerder dewelke de datum van feitelijke stopzetting van het verbruik beheert en doorgeeft.

6. In geval Watz de leveringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet ze een opzegtermijn van twee maanden respecteren

5. Machtiging

1. De Klant machtigt Watz om alle handelingen te stellen of te laten stellen, met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de levering, het doorvoeren van de netaansluiting en met het oog op het opvragen van alle gegevens, inclusief historische, bij de netbeheerders.

2. Watz zal het recht hebben enige informatie van de Klant op te vragen voor zover dit vereist is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Indien deze bewerkingen er toe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Watz, zullen deze worden doorgerekend aan de Klant zonder vermeerdering, volgens de facturatiemodaliteiten voorzien in de clausule ‘Facturatie en betaling’.

6. Levering en meting

1. Deze Leveringsovereenkomst geldt voor de levering van elektriciteit en/of aardgas op het vermelde Aansluitingsadres.

2. De in principe jaarlijkse meteropname gebeurt door de netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. De Klant zal zijn medewerking verlenen om deze meteropname correct te laten verlopen volgens de geldende procedures. De kosten van bijkomende meteropnames onder andere naar aanleiding van discussie, het niet doorgeven van meterstanden, of gebrek aan akkoord bij verhuis zijn ten laste van de Klant. De metergegevens doorgegeven door de netbeheerders hebben altijd voorrang op de metergegevens doorgegeven door de Klant.

3. Indien Watz niet tijdig beschikt over de stand van de meetinrichting, of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, mag Watz de geleverde hoeveelheid schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens, onverminderd het recht van Watz om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en dit in rekening te brengen.

4. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Watz. Watz is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet‐nakomen van overeenkomsten tussen de Klant en een netbeheerder. In geval de netbeheerder de toegang tot het net zou afsluiten ofwel de toevoer zou beperken of opschorten ingevolge een fout van de Klant, dan is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten en schade die dit voor Watz met zich zou meebrengen.

7. Onderbrekingen in de levering

1. Watz kan de levering opschorten of stopzetten in geval de Klant één of meerdere van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst niet nakomt. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden door de onderbreking van de levering; evenmin voor de kosten van af‐ en aansluiting. Deze zijn altijd ten laste van de Klant. Opschorting of stopzetting van de levering door Watz doet geen afbreuk aan haar recht op (schade)vergoeding.

2. Zo de netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas zou beperken of onderbreken, zal automatisch de levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of onderbreking valt buiten de aansprakelijkheid van Watz.

8. Prijs

1. In de Leveringsovereenkomst worden de prijs en de samenstelling van de prijs vermeld. Zoals daar vermeld, worden aan de elektriciteitsprijs toegevoegd, de kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom‐, groene warmte‐, warmtekracht‐ en/of analoge certificaten voor te leggen, de transmissie‐ en distributiekosten, belastingen, heffingen en toeslagen, zoals de BTW, en eventuele andere kosten en lasten die door de overheid en / of netbeheerder worden opgelegd. Aan de aardgasprijs worden de transmissie‐ en distributiekosten; desgevallend de kosten die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen m.b.t. groen gas en/of groene warmte, al dan niet via een certificatensysteem; en belastingen, heffingen, en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW en eventuele andere kosten en lasten die door de overheid en / of netbeheerder worden opgelegd. Er geldt een jaarlijkse abonnementskost van per te beleveren EANcode.

2. De kosten voor levering van elektriciteit en/of aardgas komen steeds ten laste van de Klant.

3. Indien de Klant Watz zou verzoeken om te factureren aan een derde partij en Watz daarmee akkoord gaat, dan blijft de Klant hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen als de derde zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

4. De Klant aanvaardt dat alle kosten aan hem doorgerekend worden die Watz door de netbeheerder worden aangerekend voor diensten uitgevoerd op vraag van de Klant, op initiatief van de netbeheerder of op vraag van Watz ten gevolge van nalaten of fout van de Klant. Watz zal deze kosten op transparante wijze aan de Klant factureren. Bovenop deze kosten mag Watz haar eigen administratieve kosten aanrekenen, behalve voor de kosten vermeld in artikel 5.2 hierboven, die minstens en zonder dat Watz dit hoeft aan te tonen, 10% van de doorgerekende kosten bedragen.

9. Facturatie en betaling

1. Watz stuurt de Klant maandelijks tussentijdse facturen. Deze maandelijkse facturen zijn voorschotfacturen gebaseerd op a) het verbruik van het laatste jaar of het standaard jaarverbruik indien niet beschikbaar, en b) het verbruiksprofiel. De Klant heeft het recht om voor de toekomst de herziening van het bedrag van de voorschotfacturen te vragen. Hiervoor stuurt hij Watz een gemotiveerde vraag op hallo@watz.be. Watz zal deze vraag op gemotiveerde wijze beantwoorden binnen een redelijke termijn.

2. Indien de Klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Watz op schriftelijk verzoek van de Klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de Klant toestaan.

3. Jaarlijks stuurt Watz de Klant een eindafrekening, tenzij bij ontbreken of uitblijven van een meteropname door de netbeheerder. Deze eindafrekening is gebaseerd op het werkelijk verbruik en hierop worden de betaalde voorschotfacturen in mindering gebracht en dit voor de periode waarvoor de netbeheerder aan Watz de meterstanden en verbruiksgegevens heeft bezorgd.

4. Voor de meteropnames is Watz afhankelijk van de netbeheerder. Elke correctie in de meterstanden in min of meer zal in rekening gebracht worden. Zolang Watz geen meetgegevens ontvangt van de netbeheerder, zal het de Klant voorschotfacturen blijven sturen.

5. De facturen en alle andere briefwisseling worden door Watz geldig verzonden naar het emailadres of facturatieadres dat de Klant heeft opgegeven. In geval de factuur wordt verzonden per post, wordt deze geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de factuurdatum. Indien de factuur per e‐mail wordt verstuurd wordt deze geacht ontvangen te zijn op dezelfde dag als de verzending. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Watz binnen de maand na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Watz, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Rechtzetting van een factuur wegens fouten van derden kan ook nadat 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur zijn verstreken, indien en voor zover Watz deze rechtzetting ook kan doorvoeren ten aanzien van de netbeheerder en/of Watz’ eigen leverancier.

6. Elke factuur dient op het adres van Watz te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De Klant heeft de keuze om de facturen te betalen per overschrijving of per domiciliëring. Indien de Klant per domiciliëring wenst te betalen zorgt hij ervoor dat er steeds voldoende geld op zijn rekening staat om de facturen tijdig te kunnen betalen. Na drie opeenvolgende weigeringen van de domiciliëringsopdracht wordt de domiciliëring door Watz stopgezet. Elke betaling wordt aangerekend op de meest recente openstaande factuur en eerst op de kosten, intresten en dan op de hoofdsom. Tegoeden worden eerst verrekend op de openstaande facturen. Wanneer de eindafrekening een kredietbedrag ten gunste van de Klant zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de Klant. Indien Watz dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de Klant, loopt deze 15‐kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Watz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de Klant.

7. In geval van betwisting van de factuur moet de Klant het niet‐betwiste deel in ieder geval tijdig betalen.

8. Laattijdige betaling van een factuur maakt dat alle openstaande schulden van de Klant bij Watz onmiddellijk opeisbaar worden, ook als daar een afbetalingsplan voor was toegestaan en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Een herinneringsbrief (per mail of per post) wordt de Klant aangerekend aan 5 EUR en een aangetekende brief aan 20 EUR.

9. In geval van laattijdige betaling, en mits respect van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, kan Watz de Leveringsovereenkomst per aangetekende brief beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

10. Op de facturen die op vervaldatum onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd. Bij niet‐betaling op de vervaldag is de Klant bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan Watz, begroot op 10% van het openstaande saldo met een minimum van 125 EUR, ten titel van schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten, invorderingskosten en debiteurenbeheer, onverminderd het recht voor Watz om een schadevergoeding te vorderen van de Klant voor de werkelijk geleden schade die dit bedrag zou overstijgen.

11. Watz is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die ontstaat door de stopzetting van de levering na het respecteren van de wettelijk voorziene termijnen en procedures.

10. Verplichtingen van de klant

1. De Klant is gehouden de prijs, zoals bepaald overeenkomstig artikel 8, te betalen.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van zijn installatie gedurende de gehele looptijd van de Leveringsovereenkomst. Het is de Klant verboden om de normale werking van de elektriciteits‐ en/of aardgasmeter(s) rechtstreeks of onrechtstreeks te verhinderen. Elke onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de netbeheerder.

3. De Klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen zoals uitgevaardigd door de wetgever of de bevoegde instanties correct na te leven.

4. De Klant zal de geleverde elektriciteit en/of aardgas niet doorleveren aan derden. Deze bepaling belet de Klant niet om desgevallend een deel van de elektriciteit en/of aardgas voor andere dan louter professionele doeleinden te (doen) verbruiken.

5. De Klant zal Watz bovendien onmiddellijk inlichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.

6. De Klant is verplicht om onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen Watz op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de gegevens op het inlichtingenblad.

7. De Klant zal Watz onmiddellijk op de hoogte brengen, indien hij zelf elektriciteit produceert.

8. De Klant zal elke grote afwijking in verbruik binnen een redelijke termijn melden.

9. De Klant zal Watz volledig vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden.

10. Indien de Klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst niet nakomt of in geval van fraude, zal Watz gerechtigd zijn haar verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst op te schorten of de Leveringsovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

11. Onderzoek naar kredietwaardigheid en zekerheidsstelling

1. Watz heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. Hiervoor mag Watz onder meer alle relevante informatie bij de Klant opvragen.

2. Indien er naar het oordeel van Watz op grond van objectieve criteria sprake is van een materiële verandering in negatieve zin ten aanzien van de financiële situatie of de kredietwaardigheid van de Klant, kan Watz van de Klant onherroepelijke en onvoorwaardelijke zekerheidstelling, zoals een bankgarantie of een waarborgsom ten bedrage van 3 maanden geschat verbruik, of voorafbetalingen verlangen voor de betaling van de op grond van de Leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen. Watz kan in dergelijk geval op ieder moment schriftelijk aangeven welke zekerheidsstelling het van de Klant verwacht. In dat geval dient de Klant de zekerheidstelling binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek van Watz te verstrekken.

3. Indien de door Watz verzochte zekerheid niet binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek door Watz is ontvangen, heeft Watz de mogelijkheid haar verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst op te schorten of de Leveringsovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor de Klant. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden ten gevolge van dergelijke onderbreking van de levering, noch voor de kosten van af‐ en aansluiting.

4. De Leveringsovereenkomst neemt van rechtswege een einde door het faillissement van de Klant. Alle openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar. In geval van gerechtelijke reorganisatie van de Klant behoudt Watz zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen ingevolge art. XX.56 van het Wetboek Economisch Recht indien de Klant zijn facturen niet betaalt binnen de 15 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand. De slotafrekening wordt opgemaakt na vaststelling van de meterstanden. Verder verbruik na faillissementsdatum of datum van opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie tot op datum van meteropname valt ten laste van de Klant en wordt gefactureerd door Watz.

12. Aansprakelijkheid van Watz

1. Voor wat de aansprakelijkheid betreft, geldt vooreerst hetgeen bepaald is in artikelen 4.3, 6.4, 7.1, 7.2, 9.9 en 11.3 .

2. Watz is voorts enkel aansprakelijk voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet‐uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. Watz is in geen enkel geval aansprakelijk voor immateriële of indirecte schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten.

3. Ingeval van directe lichamelijke en materiële schade is de aansprakelijkheid van Watz beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de facturen voor het elektriciteits‐ en/of aardgasverbruik van de 6 maanden voorafgaand aan de schade.

4. De Klant moet elke eis tot schadevergoeding schriftelijk indienen binnen de 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden. Het recht op schadevergoeding vervalt bij laattijdige melding.

13. Verhuis/overdracht

1. Bij verhuis blijft de Leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op het nieuwe adres van de Klant. In het geval de nieuwe locatie meerkosten met zich zou meebrengen, vb. een hoger distributietarief, dan is Watz gerechtigd deze door te rekenen aan de Klant.

2. In geval van verhuis, dient de Klant Watz bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van zijn verhuisplannen. Hiervoor bezorgt de Klant alle nodige informatie via het formulier “energieovernamedocument” (te vinden op de website of telefonisch op te vragen). Indien de Klant Watz niet tijdig inlicht, wordt de Klant op het aansluitingsadres dat hij verlaat nog elektriciteit en/of aardgas aangerekend tot 45 kalenderdagen na de melding door de Klant van de verhuis.

3. Verzwaarde installaties die een maandelijks of kwartiergelezen meetwijze hebben dienen 35 dagen op voorhand opgezegd te worden. De stopzetting van de aanrekening gebeurt vanaf de netbeheerder de einddatum bevestigd heeft, 30 kalenderdagen na de bevestiging van verwerking.

4. Leveren op het nieuwe aansluitingspunt geschiedt vanaf de datum die de Klant meedeelde.

5. Er kan slechts een eindafrekening en dus stopzetting op het oude aansluitingspunt opgemaakt worden indien er een overeenkomst van meterstanden wordt doorgegeven aan Watz van de oude en nieuwe afnemer, evenals een ondertekend contract door de nieuwe afnemer, desgevallend met een nieuwe leverancier. De meterstanden moeten uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis aan Watz bezorgd worden. Doet de Klant dit niet, dan kan Watz op kosten van de Klant de netbeheerder de meterstanden laten vaststellen of de sluiting van de meter op kosten van de Klant vragen.

14. Wijzigingen aan de Leveringsovereenkomst

1. Watz mag wijzigingen aanbrengen aan de Leveringsovereenkomst tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst. Deze wijzigingen treden in werking 2 maanden nadat zij aan de Klant bekendgemaakt worden, tenzij anders vermeld (waarbij steeds een termijn van minstens 2 maanden in acht zal worden genomen). Dit kan gebeuren door vermelding op de factuur, via e‐mail of per brief. Als de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen moet hij dit per aangetekend schrijven laten weten aan Watz binnen de maand na de datum van het document dat de wijzigingen aankondigde. In dat geval zal de overeenkomst een einde nemen op het ogenblik dat de wijzigingen in werking treden. Indien de Klant Watz niet op de hoogte brengt van zijn weigering binnen de termijn voormeld, zal dit betekenen dat de Klant de wijzigingen aanvaardt.

2. Wijzigingen die Watz dient door te voeren ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn van kracht zoals bepaald in de betreffende overheidsbeslissing. Deze wijzigingen kunnen niet worden betwist.

3. Watz heeft het recht om de Leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. De derde moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om elektriciteit en/of aardgas te mogen leveren in Vlaanderen. Deze derde zal de Leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verder zetten. Watz licht de Klant hierover zo snel mogelijk in.

4. Klant kan de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen enkel overdragen aan een derde mits voorafgaande toestemming van Watz. Watz heeft hierbij het recht om voorafgaand aan de overdracht een zekerheidsstelling overeenkomstig art. 11 van de algemene voorwaarden te vorderen van de overnemer.

15. Overmacht

1. Indien Watz door overmacht haar verplichtingen tegenover de Klant niet kan voldoen worden die verplichtingen gedurende het voorval geschorst. Overmacht is elke gebeurtenis die de levering van elektriciteit en/of aardgas door Watz geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en waarop Watz redelijkerwijze geen controle heeft. Het betreft onder meer (niet‐limitatief) staking, lock‐out, het niet functioneren van het elektriciteits‐ en/of aardgasnet, of elektriciteits‐ en/of aardgasnetproblemen, het niet kunnen verkrijgen van voldoende elektriciteit en/of aardgas, uitval van systemen, afschakeling, black‐out, problemen bij de netbeheerder.

2. Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt hebben zowel de Klant als Watz het recht om de Leveringsovereenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle persoonsgegevens die Watz van de Klant verzamelt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van Watz en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

17. Geen afstand van recht

Het niet opeisen (geheel of gedeeltelijk) van een recht of het niet toepassen (geheel of gedeeltelijk) van een sanctie door een partij houdt geenszins een afstand van recht of verzaking in. Een dergelijke afstand van rechten kan enkel schriftelijk gebeuren.

18. Onafdwingbare bepalingen

Zo één van de bepalingen van de Leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst, maar zal naar beste vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

19. Klachten, inlichtingen en opmerkingen

1. Elke klacht, vraag om inlichting, of opmerking kan Watz via eender welke contactvorm beschikbaar op www.watz.be bezorgd worden. Bij voorkeur zendt de Klant zijn klacht, vraag om inlichting, of opmerking per email naar hallo@watz.be .

2. Een officiële ingebrekestelling kan enkel rechtsgeldig gebeuren per aangetekend schrijven.

20. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de Leveringsovereenkomst. Bij geschillen omtrent de Leveringsovereenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Watz bevoegd.