Privat Geschäftlich

Algemene voorwaarden van watz bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan particulieren in het Vlaamse gewest

(versie 01/2019)

1. Definities

Voor deze algemene voorwaarden gelden volgende definities:

a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de leveringsovereenkomst.

b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt van de aansluiting op het net met het EAN-nummer zoals vermeld in de leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit en/of aardgas. Voor aardgas betreft het enkel aansluitingen met een lage drukaansluiting.

c) Aardgas: de verzamelnaam voor hoog en laagcalorisch aardgas, zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

d) EAN-nummer: het uniek nummer van de elektriciteitsmeter(s) of aardgasmeter(s).

e) Elektriciteit: de elektrische energie zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

f) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de meetinrichting of een daarmee door de netbeheerder en de klant gelijk te stellen plaats van afname.

g) Klant: elke persoon die van Watz elektriciteit en/of aardgas afneemt.

h) Levering: de beschikbaarstelling op het net (niet het transport/de toevoer) van de met de klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas door Watz.

i) Leveringsovereenkomst: de gehele overeenkomst tussen Watz en de klant betreffende de levering; de leveringsovereenkomst zelf, de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze leveringsovereenkomst. De leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de rechten van de klant ingevolge het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” van 16 oktober 2013.

j) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen.

k) Netbeheerder: de beheerder van het net voor de distributie, het plaatselijk vervoer of het transport van elektriciteit en/of aardgas in België.

l) Persoonlijke gegevens: alle persoonlijke gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de klant aan Watz overmaakt bij het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN-code van zijn meter, consumptiegegevens.

m) Watz: de onderneming ‘Watz bvba’, met maatschappelijke zetel te Dascottelei 7, 2100 Deurne en ondernemingsnummer BE 0886.074.511.

2. Leveringsovereenkomst

Watz zal elektriciteit en/of aardgas leveren zoals in de leveringsovereenkomst bepaald. De klant zal op het aansluitingspunt uitsluitend de elektriciteit en/of aardgas van Watz afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de leveringsovereenkomst naleven. De leveringsovereenkomst doet niets af aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

3. Totstandkoming van de leveringsovereenkomst

1. De leveringsovereenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening door Watz en de klant, behalve in het geval van verkoop via telefoon, waarbij de leveringsovereenkomst gesloten wordt op de dag dat de klant een bevestiging van de leveringsovereenkomst aan Watz verstuurt, of in geval van verkoop buiten de onderneming, waarbij de leveringsovereenkomst gesloten wordt op de dag dat Watz een bevestiging van de leveringsovereenkomst aan de klant verstuurt. Indien Watz weigert de leveringsovereenkomst te aanvaarden, zal Watz de klant hiervan binnen de 30 dagen op de hoogte brengen.

2. In geval van verkoop via telefoon heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de bevestiging van de leveringsovereenkomst door hem er afstand van te doen, onverminderd de openbare dienstverplichtingen waartoe Watz gehouden is. In geval van verkoop buiten de onderneming heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de bevestiging van de leveringsovereenkomst door Watz er afstand van te doen, onverminderd de openbare dienstverplichtingen waartoe Watz gehouden is. De klant kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door het versturen van een ondubbelzinnige verklaring per post of e-mail. Na het verstrijken van deze periode zal Watz de nodige acties ondernemen om de leverancierswissel in orde te brengen.

3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN-code) vanwege de klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een netbeheerder.

4. Duur van de leveringsovereenkomst en aanvang en einde van de levering

1. De leveringsovereenkomst tussen Watz en de klant wordt afgesloten voor een bepaalde duur te starten vanaf de eerste levering.

2. De levering van elektriciteit en/of aardgas vangt aan op het moment dat Watz bij de netbeheerder aangemeld is als nieuwe leverancier voor het desbetreffende EAN-nummer (switchdatum). Voor nieuwe aansluitpunten of heropeningen start de levering op het moment dat de distributienetbeheerder de meter(s) heeft opengezet.

3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN code) vanwege de klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een netbeheerder.

4. Als de feitelijke levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering.

5. Watz verplicht zich ertoe om voor het einde van de leveringsovereenkomst een contractvoorstel te doen aan de klant aan dezelfde voorwaarden voor de volgende leveringsperiode. Daarbij legt Watz duidelijk, ondubbelzinnig en op een specifieke wijze uit waarin het nieuwe voorstel verschilt van de bestaande overeenkomst, en verzoekt zij de klant zijn instemming met het nieuwe voorstel uitdrukkelijk te bevestigen via brief of andere duurzame drager, dan wel van leverancier te wisselen. Zo de klant dit voorstel aanvaardt, zal de nieuwe leveringsovereenkomst aansluiten op de bestaande leveringsovereenkomst. Indien de klant niet reageert op dit contractvoorstel binnen een termijn van 1 maand na verzending, en het contractvoorstel afwijkt van de lopende leveringsovereenkomst, wordt de leveringsovereenkomst verlengd aan dezelfde duur en aan het op dat ogenblik goedkoopste equivalent product dat Watz op de markt aanbiedt.

6. De klant kan de leveringsovereenkomst te allen tijde vroegtijdig beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. De kennisgeving van de opzegging geschiedt via een aangetekend schrijven. Watz aanvaardt eveneens de opzegging van de leveringsovereenkomst, met naleving van dezelfde termijnen, door een melding van de netbeheerder.
7. De opzegging is enkel geldig indien het aansluitpunt op de voorziene einddatum effectief van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst of wordt afgesloten, en indien Watz niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de netbeheerder. Zoniet zal de leveringsovereenkomst automatisch verlengd worden.

8. In geval Watz de leveringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet ze een opzegtermijn van twee maanden respecteren.

5. Machtiging

1. De Klant machtigt Watz om alle handelingen te stellen of te laten stellen, met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de levering, het doorvoeren van de netaansluiting en met het oog op het opvragen van alle gegevens, inclusief historische, bij de netbeheerders.

2. Watz zal het recht hebben de gezinssamenstelling van de klant of enige andere informatie op te vragen voor zover dit vereist is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Indien deze bewerkingen ertoe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Watz, zullen deze worden doorgerekend aan de klant zonder vermeerdering, volgens de facturatiemodaliteiten voorzien in de clausule ‘Facturatie en betaling’.

6. Levering en meting

1. Deze leveringsovereenkomst geldt voor de levering van elektriciteit en/of aardgas op het vermelde aansluitingsadres.

2. De in principe jaarlijkse meteropname gebeurt door de netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. De klant zal zijn medewerking verlenen om deze meteropname correct te laten verlopen volgens de geldende procedures. De kosten van bijkomende meteropnames onder andere naar aanleiding van discussie, het niet doorgeven van meterstanden, of gebrek aan akkoord bij verhuis zijn ten laste van de klant. De metergegevens doorgegeven door de netbeheerders hebben altijd voorrang op de metergegevens doorgegeven door de klant.

3. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Watz. Watz is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet-nakomen van overeenkomsten tussen de klant en een netbeheerder.

7. Onderbrekingen in de levering

1. Watz kan de levering alleen opschorten of stopzetten na naleving van de procedures die van toepassing zijn met betrekking tot de sociale openbare dienstverplichtingen in het Vlaamse Gewest. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden door de onderbreking van de levering; evenmin voor de kosten van af- en aansluiting. Deze zijn altijd ten laste van de klant. Opschorting of stopzetting van de levering door Watz doet geen afbreuk aan haar recht op (schade)vergoeding.

2. Zo de netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas zou beperken of onderbreken, zal automatisch de levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of onderbreking valt buiten de aansprakelijkheid van Watz.

8. Prijs

1. In de leveringsovereenkomst worden de prijs en de samenstelling van de prijs vermeld. Zoals daar vermeld, worden aan de elektriciteitsprijs, de kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of analoge certificaten voor te leggen, en de transmissie- en distributiekosten; belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW. Aan de aardgasprijs worden de transmissie- en distributiekosten; desgevallend de kosten die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen m.b.t. groen gas en/of groene warmte, al dan niet via een certificatensysteem; en belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW.

2. De kosten voor levering van elektriciteit en/of aardgas komen steeds ten laste van de klant, behalve de kosten voor levering van de gratis hoeveelheid elektriciteit, zoals bepaald in art. 5.1.1 van het Energiedecreet, voor zover de klant daar recht op heeft.

3. De klant aanvaardt dat alle kosten aan hem doorgerekend worden die Watz door de netbeheerder worden aangerekend voor diensten uitgevoerd op vraag van de klant, op initiatief van de Netbeheerder of op vraag van Watz ten gevolge van nalaten of fout van de klant. Watz zal deze kosten op transparante wijze aan de klant factureren. Bovenop deze kosten mag Watz haar eigen administratieve kosten aanrekenen, behalve voor de kosten vermeld in artikel 5.2 hierboven, die minstens en zonder dat Watz dit hoeft aan te tonen 10% van de doorgerekende kosten bedragen.

4. Eventuele kortingen kunnen aan de klant worden toegekend, op basis van de specifieke voorwaarden zoals uitdrukkelijk vermeld in de leveringsovereenkomst. De klant komt evenwel slechts in aanmerking voor eventuele kortingen indien en voor zover hij geen enkele betalingsachterstand heeft bij Watz.

9. Facturatie en betaling

1. Watz stuurt de klant maandelijks tussentijdse facturen. Deze maandelijkse facturen zijn voorschotfacturen gebaseerd op a) het verbruik van het laatste jaar of het standaard jaarverbruik indien niet beschikbaar, en b) het verbruiksprofiel, zoals aangeleverd door de netbeheerder. De klant heeft het recht om voor de toekomst de herziening van het bedrag van de voorschotfacturen te vragen. Hiervoor stuurt hij Watz een gemotiveerde vraag op hallo@watz.be. Watz zal deze vraag op gemotiveerde wijze beantwoorden binnen de 7 kalenderdagen.

2. Indien de Klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Watz op schriftelijk verzoek van de Klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de Klant toestaan.

3. Jaarlijks stuurt Watz de Klant een eindafrekening, tenzij bij ontbreken of uitblijven van een meteropname door de netbeheerder. Deze eindafrekening is gebaseerd op het werkelijk verbruik en hierop worden de betaalde voorschotfacturen in mindering gebracht en dit voor de periode waarvoor de netbeheerder aan Watz de meterstanden en verbruiksgegevens heeft bezorgd.
4. Voor de meteropnames is Watz afhankelijk van de netbeheerder. Elke correctie in de meterstanden in min of meer zal in rekening gebracht worden. Zolang Watz geen meetgegevens ontvangt van de netbeheerder, zal het de klant tussentijdse facturen blijven sturen.

5. De facturen en alle andere briefwisseling worden door Watz geldig verzonden naar het e-mailadres of facturatieadres dat de klant heeft opgegeven. Alle facturen worden geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Watz binnen de 12 maanden na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Deze tijdsbeperking geldt niet indien de klacht van de klant betrekking heeft op een foute verrekening van kortingen, prijsverminderingen of andere voordelen die reglementair zijn bepaald, voor zover de betreffende regelgeving daarin voorziet. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Watz, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Rechtzetting van een factuur wegens fouten van derden kan ook nadat 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur zijn verstreken, indien en voor zover Watz deze rechtzetting ook kan doorvoeren ten aanzien van de netbeheerder en/of Watz’ eigen leverancier. Indien de klant in een dergelijk geval recht heeft op betaling of creditering door Watz, zal dit bedrag vermeerderd worden met de toepasselijke gewestelijke schadevergoedingen of bij gebreke daaraan met de wettelijke interest.

6. Elke factuur dient op het adres van Watz te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De klant heeft de keuze om de facturen te betalen per overschrijving of per domiciliëring. De klant die voor een betaling per domiciliëring kiest zal geïnformeerd worden over het bedrag van het maandelijkse voorschot en de datum waarop dit voorschot van zijn rekening gedebiteerd zal worden. Indien de klant zich verzet tegen een betaling per domiciliëring en kiest voor een betaling per overschrijving, zal hem geen bijkomende kost worden aangerekend. De klant kan de afrekenings- en de afsluitfactuur op elk moment van domiciliëring uitsluiten, op voorwaarde dat dit minstens 15 kalenderdagen voor de datum van facturatie wordt aangevraagd. De klant zorgt ervoor dat er steeds voldoende geld op zijn rekening staat om de facturen tijdig te kunnen betalen. Na drie opeenvolgende weigeringen van de domiciliëringsopdracht wordt de domiciliëring door Watz stopgezet. Elke betaling wordt aangerekend op de meest recente openstaande factuur en eerst op de kosten, intresten en dan op de hoofdsom. Wanneer de eindafrekening een kredietbedrag ten gunste van de klant zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de klant. Indien Watz dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de klant, loopt deze 15-kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Watz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de klant.

7. In geval van betwisting van de factuur moet de klant het niet-betwiste deel in ieder geval tijdig betalen.

8. Als de klant na het verstrijken van de uiterste datum voor betaling, niet heeft betaald, stuurt Watz hem een herinneringsbrief. Behalve indien de klant een beschermde afnemer is, wordt een herinneringsbrief (per mail of per post) aan de klant aangerekend aan 5 EUR en een aangetekende brief aan 20 EUR. Daarin vermeldt Watz onder meer de mogelijkheden om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen.

9. Na 15 kalenderdagen, of indien de klant betalingsmoeilijkheden heeft en indien dit gunstiger is, na het verstrijken van de uiterste datum voor het treffen van een regeling voor de betaling van de openstaande rekeningen, kan Watz de leveringsovereenkomst per aangetekende brief beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding door de klant.

10. Op de facturen die op vervaldatum onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd. Voor zover de klant, dan wel Watz, de andere partij enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een schadebeding ad 10% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een forfaitair minimum van 125 EUR..

11.Watz is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door de stopzetting van levering na het respecteren van de wettelijk voorziene termijnen en procedures

10. Verplichtingen van de klant

1. De klant is gehouden de prijs, zoals bepaald overeenkomstig artikel 8, te betalen.

2. De klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van zijn installatie gedurende de gehele looptijd van de leveringsovereenkomst. Het is de klant verboden om de normale werking van de elektriciteits- en/of aardgasmeter(s) rechtstreeks of onrechtstreeks te verhinderen. Elke onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de netbeheerder.

3. De klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen zoals uitgevaardigd door de wetgever of de bevoegde instanties correct na te leven.

4. De klant mag de geleverde elektriciteit en/of aardgas enkel gebruiken voor huishoudelijk verbruik op het aansluitingsadres. De klant zal de geleverde elektriciteit en/of aardgas niet doorleveren aan derden.

5. De klant zal Watz onmiddellijk inlichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat de uitvoering van de leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.

6. De klant informeert Watz zo snel als mogelijk, indien hij meent dat hij het statuut van beschermde klant heeft of van mening is dat hij recht heeft op het sociaal tarief. De klant bezorgt Watz tevens de nodige bewijzen.

7. De klant is verplicht om onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen Watz op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de gegevens op het inlichtingenblad.
8. De klant zal Watz onmiddellijk op de hoogte brengen, indien hij zelf elektriciteit produceert.
9. De klant zal elke grote afwijking in verbruik binnen een redelijke termijn melden.

11. Aansprakelijkheid van Watz

1. Voor wat de aansprakelijkheid betreft, geldt vooreerst hetgeen bepaald is in artikelen 4.3, 6.4, 7.1, 7.2 en 9.11.

2. Watz is voorts enkel aansprakelijk voor de directe lichamelijke en materiële schade. Enige vergoeding van immateriële schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze volgt uit een bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Watz of haar aangestelden en lasthebbers.
3. Ingeval van directe lichamelijke en materiële schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de facturen voor het elektriciteits- en/of aardgasverbruik van de 12 maanden voorafgaand aan de schade.

4. De klant moet elke eis tot schadevergoeding schriftelijk indienen binnen de 30 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden. Het recht op schadevergoeding vervalt bij laattijdige melding.

12. Verhuis/overdracht

1. Bij verhuis blijft de leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op het nieuwe adres van de klant, tenzij de klant de leveringsovereenkomst overdraagt aan de nieuwe bewoner op het oude adres, of tenzij de klant de leveringsovereenkomst opzegt met ingang van de verhuisdatum omwille van (i) een verhuizing naar het buitenland of een ander gewest, (ii) een verhuizing naar een woning waar er geen aparte meter is voor het elektriciteits‐ en/of aardgasverbruik, of (iii) omwille van het feit dat de klant gaat inwonen bij een andere consument die reeds een leveringscontract heeft..

2. In geval van verhuis, dient de klant Watz bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van zijn verhuisplannen. Hiervoor bezorgt de klant alle nodige informatie via het formulier “energieovernamedocument” (te vinden op de website of telefonisch op te vragen). Indien de klant Watz inlicht uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuisdatum, stopt Watz de aanrekening van het verbruik van elektriciteit en/of aardgas vanaf de verhuisdatum. Indien de klant Watz later inlicht, stopt Wat de aanrekening van het verbruik van elektriciteit en/of aardgas de dag na de melding door de klant.

3. Leveren op het nieuwe aansluitingspunt geschiedt vanaf de datum die de klant meedeelde. Hiervoor bezorgt de klant Watz een attest van uitschrijving uit het bevolkingsregister of van inschrijving bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

4. Er kan slechts een eindafrekening en dus stopzetting op het oude aansluitingspunt opgemaakt worden indien er een overeenkomst van meterstanden wordt doorgegeven aan Watz van de oude en nieuwe afnemer, evenals een ondertekend contract door de nieuwe afnemer, desgevallend met een nieuwe leverancier. De meterstanden moeten uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis aan Watz bezorgd worden. Doet de klant dit niet, dan kan Watz op kosten van de klant de netbeheerder de meterstanden laten vaststellen of de sluiting van de meter op kosten van de klant vragen.

13. Wijzigingen aan de leveringsovereenkomst

1. Watz mag wijzigingen aanbrengen aan de leveringsovereenkomst tijdens de duur van de leveringsovereenkomst, tenzij het eenzijdige wijzigingen van essentiële voorwaarden of wijzigingen van de prijs op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de leverancier, betreffen. Deze wijzigingen treden in werking 2 maanden nadat zij aan de klant bekendgemaakt worden. Dit kan gebeuren door vermelding op de factuur, via e-mail of per brief. Als de klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen moet hij dit aangetekend laten weten aan Watz binnen de maand na de datum van het document dat de wijzigingen aankondigde. Dit heeft tot gevolg dat de leveringsovereenkomst beëindigd wordt overeenkomstig de voorwaarden en termijnen van de normale beëindiging van de leveringsovereenkomst.
2. Wijzigingen die Watz dient door te voeren ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn van kracht zoals bepaald in de betreffende overheidsbeslissing. Deze wijzigingen kunnen niet worden betwist.

3. Watz heeft het recht om de leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. De derde moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om elektriciteit en/of aardgas te mogen leveren in Vlaanderen. Deze derde zal de leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verderzetten. Watz licht de klant hierover zo snel mogelijk in.

14. Overmacht

1. Indien Watz door overmacht haar verplichtingen tegenover de klant niet kan voldoen worden die verplichtingen gedurende het voorval geschorst. Overmacht is elke gebeurtenis die de levering van elektriciteit en/of aardgas door Watz geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en waarop Watz redelijkerwijze geen controle heeft. Het betreft onder meer staking, lock-out, het niet functioneren van het elektriciteits- en/of aardgasnet, of elektriciteits- en/of aardgasnetproblemen, het niet kunnen verkrijgen van voldoende elektriciteit en/of aardgas, uitval van systemen, problemen bij de netbeheerder.

2. Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt hebben zowel de klant als Watz het recht om de leveringsovereenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. De klant gaat akkoord met de verwerking van de gegevens over hem, die tot doel hebben de klant een optimale dienstverlening te garanderen, zoals gegevens gerelateerd aan de uitvoering van de leveringsovereenkomst, de facturatie en de levering van elektriciteit en/of aardgas.
2. De klant gaat ook akkoord met het feit dat Watz zijn persoonsgegevens opvraagt bij en uitwisselt met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de feitelijke levering goed te laten verlopen, of voor de technische aan- en afsluiting.

3. De gegevens die Watz over de klant bijhoudt, worden door Watz voorts vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de klant zal Watz deze gegevens niet overmaken aan ondernemingen die niet onder Watz Group vallen, tenzij Watz hiertoe wettelijk verplicht is, of het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de leveringsovereenkomst. Op eenvoudig verzoek kan u een lijst van de zusterondernemingen van Watz bekomen bij onze klantendienst.

4. De klant heeft een recht van mededeling en verbetering van zijn gegevens. Daartoe volstaat het voor de klant schriftelijk contact op te nemen met Watz en een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen.

16. Geen afstand van recht

Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

17. Onafdwingbare bepalingen

Zo één van de bepalingen van de leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de leveringsovereenkomst, maar zal Watz naar beste vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

18. Klachten, inlichtingen en opmerkingen

1. Elke klacht, vraag om inlichting, of opmerking kan Watz via eender welke contactvorm beschikbaar op www.watz.be bezorgd worden. Bij voorkeur zendt de klant zijn klacht, vraag om inlichting, of opmerking per email naar hallo@watz.be. Watz verbindt zich er toe binnen de 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van een betwisting van een factuur en alleszins voor de uiterlijke betalingstermijn) te antwoorden op vragen en klachten.

2. Een officiële ingebrekestelling kan enkel rechtsgeldig gebeuren per aangetekend schrijven.

19. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de leveringsovereenkomst. Bij geschillen omtrent de leveringsovereenkomst zijn de rechtbanken van de woonplaats van de klant, dan wel – naar keuze van de klant– de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Watz bevoegd.

Algemene voorwaarden van watz bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan niet-particulieren in het Vlaamse gewest

(versie 01/2019)

1. Definities

Voor deze algemene voorwaarden gelden volgende definities:

a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de leveringsovereenkomst.

b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt van de aansluiting op het net met het EAN-nummer zoals vermeld in de leveringsovereenkomst voor de levering van elektriciteit en/of aardgas. Voor aardgas betreft het enkel aansluitingen met een lage drukaansluiting.

c) Aardgas: de verzamelnaam voor hoog- en laagcalorisch aardgas, zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

d) EANnummer: het uniek nummer van de elektriciteitsmeter(s) of aardgasmeter(s).

e) Elektriciteit: de elektrische energie zoals beschikbaar op het aansluitingspunt.

f) Grote Onderneming: elke onderneming die geen KMO is.

g) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakelen verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de meetinrichting of een daarmee door de netbeheerder en de klant gelijk te stellen plaats van afname.

h) Klant: elke (rechts)persoon die van Watz elektriciteit en/of aardgas afneemt.

i) KMO: kleine of middelgrote onderneming met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en voor aardgas een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh; voor het geheel van het toegangspunt op het transmissie- en/of distributienet.

j) Levering: de beschikbaarstelling op het net (niet het transport/de toevoer) van de met de klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas door Watz.

k) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen.

l) Netbeheerder: de beheerder van het net voor de distributie, het plaatselijk vervoer of het transport van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen.

m) Persoonlijke gegevens: alle persoonlijke gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de klant aan Watz overmaakt bij het sluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN code van zijn meter, consumptiegegevens.

n) Watz: de onderneming ‘Watz bvba’, met maatschappelijke zetel te Dascottelei 7, 2100 Deurne en ondernemingsnummer BE 0886.074.511

2. Leveringsovereenkomst

Watz zal elektriciteit en/of aardgas leveren zoals in de leveringsovereenkomst bepaald. De klant zal op het aansluitingspunt uitsluitend de elektriciteit en/of aardgas van Watz afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de leveringsovereenkomst naleven. De leveringsovereenkomst doet niets af aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

3. Totstandkoming van de leveringsovereenkomst

1. De leveringsovereenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening of aanvaarding via elektronische weg door Watz en de klant.

2. De levering zelf start vanaf het moment dat a) Watz de leveringsovereenkomst na verificatie heeft aanvaard, b) Watz de noodzakelijke schikkingen die hem zijn opgelegd voor de verandering van gas-of elektriciteitsleverancier redelijkerwijs heeft kunnen treffen, c) (de opzeggingstermijn van) de leveringsovereenkomst met de vorige leverancier is verstreken, behoudens afzonderlijk, uitdrukkelijk, schriftelijk en andersluidend verzoek van de klant. Indien Watz weigert deze leveringsovereenkomst te aanvaarden (voorwaarde a), zal Watz de klant hiervan binnen de 30 dagen na de totstandkoming van de leveringsovereenkomst op de hoogte brengen.

4. Duur van de leveringsovereenkomst en aanvang en einde van de levering

1. De leveringsovereenkomst tussen Watz en de klant wordt afgesloten voor een bepaalde duur.

2. De levering van elektriciteit en/of aardgas vangt aan op het moment dat Watz bij de netbeheerder aangemeld is als nieuwe leverancier voor het desbetreffende EAN nummer(switchdatum). Voor nieuwe aansluitpunten of heropeningen start de levering op het moment dat de distributienetbeheerder de meter(s) heeft opengezet.

3. Watz is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN code) vanwege de klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een netbeheerder.

4. Als de feitelijke levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering.

5. Watz verplicht zich ertoe om voor het einde van de leveringsovereenkomst een contractvoorstel te doen aan de klant aan dezelfde voorwaarden voor de volgende leveringsperiode. Zo de klant dit voorstel aanvaardt, zal de nieuwe leveringsovereenkomst aansluiten op de bestaande leveringsovereenkomst. Indien de klant niet reageert op dit contractvoorstel binnen een termijn van 1 maand na verzending, wordt de leveringsovereenkomst verlengd voor dezelfde duurtijd aan de in het contractvoorstel opgegeven voorwaarden.

6. Een KMO kan de leveringsovereenkomst te allen tijde vroegtijdig beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. De kennisgeving van de opzegging geschiedt via een aangetekend schrijven. Watz aanvaardt eveneens de opzegging van de leveringsovereenkomst, met naleving van dezelfde termijnen, door een melding van de netbeheerder.
7. De opzegging is enkel geldig indien het aansluitpunt op de voorziene einddatum effectief van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst of wordt afgesloten, en indien Watz niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de netbeheerder. Zoniet zal de leveringsovereenkomst automatisch verlengd worden.

8. Indien de klant de leveringsovereenkomst vroegtijdig en/of foutief beëindigt, dient hij Watz een schadevergoeding te betalen. Grote ondernemingen zijn een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met drie maanden geschat verbruik.

9. In geval Watz de leveringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet ze een opzegtermijn van twee maanden respecteren.

10. In geval van faillissement van de klant wordt de leveringsovereenkomst automatisch en onmiddellijk beëindigd per aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst. Alle openstaande facturen worden dan opeisbaar. Een dergelijke beëindiging van de leveringsovereenkomst geeft de klant onder geen beding recht op enige schadevergoeding vanwege Watz.

5. Machtiging

1. De klant machtigt Watz om alle handelingen te stellen of te laten stellen, met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de levering, het doorvoeren van de netaansluiting en met het oog op het opvragen van alle gegevens, inclusief historische, bij de netbeheerders.

2. Watz zal het recht hebben enige informatie van de klant op te vragen voor zover dit vereist is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Indien deze bewerkingen er toe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan Watz, zullen deze worden doorgerekend aan de klant zonder vermeerdering, volgens de facturatiemodaliteiten voorzien in de clausule ‘Facturatie en betaling’.

6. Levering en meting

1. Deze leveringsovereenkomst geldt voor de levering van elektriciteit en/of aardgas op het vermelde aansluitingsadres.

2. De in principe jaarlijkse meteropname gebeurt door de netbeheerder, die ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. De klant zal zijn medewerking verlenen om deze meteropname correct te laten verlopen volgens de geldende procedures. De kosten van bijkomende meteropnames onder andere naar aanleiding van discussie, het niet doorgeven van meterstanden, of gebrek aan akkoord bij verhuis zijn ten laste van de klant. De metergegevens doorgegeven door de netbeheerders hebben altijd voorrang op de metergegevens doorgegeven door de klant.

3. Indien Watz niet tijdig beschikt over de stand van de meetinrichting, of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, mag Watz de geleverde hoeveelheid schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens, onverminderd het recht van Watz om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en dit in rekening te brengen.

4. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Watz. Watz is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet-nakomen van overeenkomsten tussen de klant en een netbeheerder.

7. Onderbrekingen in de levering

1. Watz kan de levering alleen opschorten of stopzetten na naleving van de procedures die van toepassing zijn met betrekking tot de sociale openbare dienstverplichtingen in het Vlaamse Gewest. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden door de onderbreking van de levering; evenmin voor de kosten van af- en aansluiting. Deze zijn altijd ten laste van de klant. Opschorting of stopzetting van de levering door Watz doet geen afbreuk aan haar recht op (schade)vergoeding.

2. Zo de netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas zou beperken of onderbreken, zal automatisch de levering eveneens beperkt of onderbroken worden. Deze beperking en/of onderbreking valt buiten de aansprakelijkheid van Watz.

8. Prijs

1. In de leveringsovereenkomst worden de prijs en de samenstelling van de prijs vermeld. Zoals daar vermeld, worden aan de elektriciteitsprijs, de kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom‐, groene warmte‐, warmtekracht‐ en/of analoge certificaten voor te leggen, en de transmissie‐ en distributiekosten; belastingen, heffingen en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW. Aan de aardgasprijs worden de transmissie‐ en distributiekosten; desgevallend de kosten die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen m.b.t. groen gas en/of groene warmte, al dan niet via een certificatensysteem; en belastingen, heffingen, en toeslagen toegevoegd, zoals de BTW. Er geldt een jaarlijkse abonnementskost van per te beleveren EAN‐code.

2. De kosten voor levering van elektriciteit en/of aardgas komen steeds ten laste van de klant.

3. De klant aanvaardt dat alle kosten aan hem doorgerekend worden die Watz door de netbeheerder worden aangerekend voor diensten uitgevoerd op vraag van de klant, op initiatief van de Netbeheerder of op vraag van Watz ten gevolge van nalaten of fout van de klant. Watz zal deze kosten op transparante wijze aan de klant factureren. Bovenop deze kosten mag Watz haar eigen administratieve kosten aanrekenen, behalve voor de kosten vermeld in artikel 5.2 hierboven, die minstens en zonder dat Watz dit hoeft aan te tonen 10% van de doorgerekende kosten bedragen.

9. Facturatie en betaling

1. Watz stuurt de klant maandelijks tussentijdse facturen. Deze maandelijkse facturen zijn voorschotfacturen gebaseerd op a) het verbruik van het laatste jaar of het standaard jaarverbruik indien niet beschikbaar, en b) het verbruiksprofiel. De klant heeft het recht om voor de toekomst de herziening van het bedrag van de voorschotfacturen te vragen. Hiervoor stuurt hij Watz een gemotiveerde vraag op hallo@watz.be. Watz zal deze vraag op gemotiveerde wijze beantwoorden binnen een redelijke termijn.

2. Indien de klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Watz op schriftelijk verzoek van de klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de klant toestaan.

3. Jaarlijks stuurt Watz de klant een eindafrekening, tenzij bij ontbreken of uitblijven van een meteropname door de netbeheerder. Deze eindafrekening is gebaseerd op het werkelijk verbruik en hierop worden de betaalde voorschotfacturen in mindering gebracht en dit voor de periode waarvoor de netbeheerder aan Watz de meterstanden en verbruiksgegevens heeft bezorgd.
4. Voor de meteropnames is Watz afhankelijk van de netbeheerder. Elke correctie in de meterstanden in min of meer zal in rekening gebracht worden. Zolang Watz geen meetgegevens ontvangt van de netbeheerder, zal het de klant voorschotfacturen blijven sturen.
5. De facturen en alle andere briefwisseling worden door Watz geldig verzonden naar het e-mailadres of facturatieadres dat de klant heeft opgegeven. Alle facturen worden geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Watz binnen de maand na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Watz, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Rechtzetting van een factuur wegens fouten van derden kan ook nadat 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur zijn verstreken, indien en voor zover Watz deze rechtzetting ook kan doorvoeren ten aanzien van de netbeheerder en/of Watz’ eigen leverancier. Indien de Klant in een dergelijk geval recht heeft op betaling of creditering door Watz, zal dit bedrag vermeerderd worden met de wettelijke interest.

6. Elke factuur dient op het adres van Watz te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De klant heeft de keuze om de facturen te betalen per overschrijving of per domiciliëring. Indien de klant per domiciliëring wenst te betalen zorgt hij ervoor dat er steeds voldoende geld op zijn rekening staat om de facturen tijdig te kunnen betalen. Na drie opeenvolgende weigeringen van de domiciliëringsopdracht wordt de domiciliëring door Watz stopgezet. Elke betaling wordt aangerekend op de meest recente openstaande factuur en eerst op de kosten, intresten en dan op de hoofdsom. Tegoeden worden eerst verrekend op de openstaande facturen. Wanneer de eindafrekening een kredietbedrag ten gunste van de klant zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de klant. Indien Watz dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de klant, loopt deze 15-kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Watz op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de klant.

7. In geval van betwisting van de factuur moet de klant het niet-betwiste deel in ieder geval tijdig betalen.

8. Laattijdige betaling van een factuur maakt dat alle openstaande schulden van de klant bij Watz onmiddellijk opeisbaar worden, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Een herinneringsbrief (per mail of per post) wordt de klant aangerekend aan 5 EUR en een aangetekende brief aan 20 EUR.

9. In geval van laattijdige betaling, en mits respect van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, kan Watz de leveringsovereenkomst per aangetekende brief beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding door de klant.

10. Op de facturen die op vervaldatum onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd. Voor zover de klant, dan wel Watz, de andere partij enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een schadebeding ad 10% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een forfaitair minimum van 125 euro.

11. Watz is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die ontstaat door de stopzetting van de levering na het respecteren van de wettelijk voorziene termijnen en procedures.

10. Verplichtingen van de klant

1. De klant is gehouden de prijs, zoals bepaald overeenkomstig artikel 8, te betalen.

2. De klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting en het correct functioneren van zijn installatie gedurende de gehele looptijd van de leveringsovereenkomst. Het is de klant verboden om de normale werking van de elektriciteits- en/of aardgasmeter(s) rechtstreeks of onrechtstreeks te verhinderen. Elke onregelmatigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de netbeheerder.

3. De klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen zoals uitgevaardigd door de wetgever of de bevoegde instanties correct na te leven.

4. De klant zal de geleverde elektriciteit en/of aardgas niet doorleveren aan derden. Deze bepaling belet de klant niet om desgevallende een deel van de elektriciteit en/of aardgas voor andere dan louter professionele doeleinden te (doen) verbruiken.

5. De klant zal Watz onmiddellijk inlichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat de uitvoering van de leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken. Het nalaten van deze informatieverplichting kan leiden tot het ontbinden van de leveringsovereenkomst na een opzegperiode van 30 dagen.

6. De klant is verplicht om onmiddellijk en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen Watz op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de gegevens op het inlichtingenblad.
7. De klant zal Watz onmiddellijk op de hoogte brengen, indien hij zelf elektriciteit produceert.
8. De klant zal elke grote afwijking in verbruik binnen een redelijke termijn melden.
9. De klant zal Watz vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden.

11. Onderzoek naar kredietwaardigheid en zekerheidsstelling

1. Watz heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de duur van de leveringsovereenkomst de kredietwaardigheid van de klant te onderzoeken. Hiervoor mag Watz onder meer alle relevante informatie bij de klant opvragen.

2. Indien er naar het oordeel van Watz op grond van objectieve criteria sprake is van een materiële verandering in negatieve zin ten aanzien van de financiële situatie of de kredietwaardigheid van de klant, kan Watz van de klant onherroepelijke en onvoorwaardelijke zekerheidstelling, zoals een bankgarantie of een waarborgsom ten bedrage van 3 maanden geschat verbruik, of voorafbetalingen verlangen voor de betaling van de op grond van de leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen. Watz kan in dergelijk geval op ieder moment schriftelijk aangeven welke zekerheidsstelling het van de Klant verwacht. In dat geval dient de Klant de zekerheidstelling binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek van Watz te verstrekken.

3. Indien de door Watz verzochte zekerheid niet binnen de 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek door Watz is ontvangen, heeft Watz de mogelijkheid haar verplichtingen uit de leveringsovereenkomst op te schorten of de leveringsovereenkomst te ontbinden. Watz is niet aansprakelijk voor de schade die zou optreden ten gevolge van dergelijke onderbreking van de levering, noch voor de kosten van af- en aansluiting.

12. Aansprakelijkheid van Watz

1. Voor wat de aansprakelijkheid betreft, geldt vooreerst hetgeen bepaald is in artikelen 4.3, 6.4, 7.1, 7.2, 9.9 en 11.3 .

2. Watz is voorts enkel aansprakelijk voor de directe lichamelijke en materiële schade. Enige vergoeding van immateriële schade zoals onder andere bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze volgt uit een bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Watz of haar aangestelden en lasthebbers.
3. Ingeval van directe lichamelijke en materiële schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de facturen voor het elektriciteits- en/of aardgasverbruik van de 6 maanden voorafgaand aan de schade.

4. De klant moet elke eis tot schadevergoeding schriftelijk indienen binnen de 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden. Het recht op schadevergoeding vervalt bij laattijdige melding.

13. Verhuis/overdracht

1. Bij verhuis blijft de leveringsovereenkomst onverminderd van kracht op het nieuwe adres van de klant.

2. In geval van verhuis, dient de klant Watz bij voorkeur 30 kalenderdagen op voorhand (en uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis) op de hoogte te brengen van zijn verhuisplannen. Hiervoor bezorgt de klant alle nodige informatie via het formulier “energieovernamedocument” (te vinden op de website of telefonisch op te vragen). Indien de klant Watz niet tijdig inlicht, wordt de klant op het aansluitingsadres dat hij verlaat nog elektriciteit en/of aardgas aangerekend tot 45 kalenderdagen na de melding door de klant van de verhuis.

3. Leveren op het nieuwe aansluitingspunt geschiedt vanaf de datum die de klant meedeelde.
4. Er kan slechts een eindafrekening en dus stopzetting op het oude aansluitingspunt opgemaakt worden indien er een overeenkomst van meterstanden wordt doorgegeven aan Watz van de oude en nieuwe afnemer, evenals een ondertekend contract door de nieuwe afnemer, desgevallend met een nieuwe leverancier. De meterstanden moeten uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuis aan Watz bezorgd worden. Doet de klant dit niet, dan kan Watz op kosten van de klant de netbeheerder de meterstanden laten vaststellen of de sluiting van de meter op kosten van de klant vragen.

14. Wijzigingen aan de leveringsovereenkomst

1. Watz mag wijzigingen aanbrengen aan de leveringsovereenkomst tijdens de duur van de leveringsovereenkomst. Deze wijzigingen treden in werking 2 maanden nadat zij aan de klant bekendgemaakt worden. Dit kan gebeuren door vermelding op de factuur, via e-mail of per brief. Als de klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen moet hij dit aangetekend laten weten aan Watz binnen de maand na de datum van het document dat de wijzigingen aankondigde. Dit heeft tot gevolg dat de leveringsovereenkomst beëindigd wordt overeenkomstig de voorwaarden en termijnen van de normale beëindiging van de leveringsovereenkomst.
2. Wijzigingen die Watz dient door te voeren ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn van kracht zoals bepaald in de betreffende overheidsbeslissing. Deze wijzigingen kunnen niet worden betwist.

3. Watz heeft het recht om de leveringsovereenkomst aan een derde over te dragen. De derde moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om elektriciteit en/of aardgas te mogen leveren in Vlaanderen. Deze derde zal de leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verder zetten. Watz licht de klant hierover zo snel mogelijk in.

15. Overmacht

1. Indien Watz door overmacht haar verplichtingen tegenover de klant niet kan voldoen worden die verplichtingen gedurende het voorval geschorst. Overmacht is elke gebeurtenis die de levering van elektriciteit en/of aardgas door Watz geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en waarop Watz redelijkerwijze geen controle heeft. Het betreft onder meer staking, lock-out, het niet functioneren van het elektriciteits- en/of aardgasnet, of elektriciteits- en/of aardgasnetproblemen, het niet kunnen verkrijgen van voldoende elektriciteit en/of aardgas, uitval van systemen, problemen bij de netbeheerder.

2. Wanneer de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt hebben zowel de klant als Watz het recht om de leveringsovereenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. De klant gaat akkoord met de verwerking van de gegevens over hem, die tot doel hebben de klant een optimale dienstverlening te garanderen, zoals gegevens gerelateerd aan de uitvoering van de leveringsovereenkomst, de facturatie en de levering van elektriciteit en/of aardgas.
2. De klant gaat ook akkoord met het feit dat Watz zijn persoonsgegevens opvraagt bij en uitwisselt met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de feitelijke levering goed te laten verlopen, of voor de technische aan- en afsluiting.

3. De gegevens die Watz over de klant bijhoudt, worden door Watz voorts vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de klant zal Watz deze gegevens niet overmaken aan ondernemingen die niet onder Watz Group vallen, tenzij Watz hiertoe wettelijk verplicht is, of het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de leveringsovereenkomst. Op eenvoudig verzoek kan u een lijst van de zusterondernemingen van Watz bekomen bij onze klantendienst.

4. De klant heeft een recht van mededeling en verbetering van zijn gegevens. Daartoe volstaat het voor de klant schriftelijk contact op te nemen met Watz.

17. Geen afstand van recht

Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

18. Onafdwingbare bepalingen

Zo één van de bepalingen van de leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de leveringsovereenkomst, maar zal Watz naar beste vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

19. Klachten, inlichtingen en opmerkingen

1. Elke klacht, vraag om inlichting, of opmerking kan Watz via eender welke contactvorm beschikbaar op www.watz.be bezorgd worden. Bij voorkeur zendt de klant zijn klacht, vraag om inlichting, of opmerking per email naar hallo@watz.be .

2. Een officiële ingebrekestelling kan enkel rechtsgeldig gebeuren per aangetekend schrijven.

20. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de leveringsovereenkomst. Bij geschillen omtrent de leveringsovereenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Watz bevoegd.