Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Watz, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Dascottelei 7, 2100 Deurne, België

Persoonlijke gegevens zijn alle soorten informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; alle gegevens die kunnen worden herleid tot uw fysieke persoon, ook in een professionele context. Verwerking omvat een volledig scala aan verwerkingsactiviteiten, zoals verzamelen, organiseren, structureren, opslaan, raadplegen, enz.

Watz streeft ernaar uw persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke informatie over u we verzamelen, waarvoor we deze informatie gebruiken en aan wie deze informatie wordt verstrekt. U zult ook ontdekken welke rechten U heeft en hoe u deze kunt uitoefenen in deze Privacyverklaring.

1. Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Watz verwerkt de persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een directe of indirecte relatie heeft, hetzij op dit moment, in het verleden of in de toekomst.
Dit omvat dus de gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, klanten en werknemers, evenals potentiële klanten en werknemers.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Watz verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Om onze klanten onze producten en diensten te bieden

Wij verwerken persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren zoals gevraagd.

Dit betekent dat we altijd de naam, adres, geboortedatum, geslacht, woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van onze klanten verzamelen, evenals hun btw- en bedrijfsregistratienummer indien toepasselijk. Om ons in staat te stellen het gepaste product te selecteren en het voorschot te bepalen, moeten we mogelijks ook bepaalde gewoonten van onze klanten kennen (type woning, verbruiksgegevens enz.).

Financiële administratie

Watz verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar eigen boekhouding en facturering. Dit betreft identificatie- en factuurgegevens.

Deze verwerking kan in de eerste plaats worden aangemerkt als een gerechtvaardigd belang van Watz, met name met betrekking tot haar vermogen om administratie bij te houden en betaling te ontvangen voor de producten en diensten die zij levert, en ten tweede als nodig om te voldoen aan haar wettelijke verplichting om haar rekeningen en voldoen aan haar fiscale verplichtingen.

Klantrelaties onderhouden

Watz verwerkt persoonsgegevens om e-mails en mailings per post te verzenden over door ons geleverde producten en diensten waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor de ontvanger.

Het verzenden van e-mails en post naar onze klanten is een legitiem belang en maakt ook deel uit van onze after sales services, voortvloeiend uit onze overeenkomst met de klant. Het is zowel in uw belang als bij ons dat u als klant naar behoren wordt geïnformeerd over onze activiteiten en nieuwe producten en / of diensten.

Samenwerking met derden

Wanneer we samenwerken met derden (bijv. Leveranciers), zullen we altijd hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsregistratienummer en bankrekeningnummer verwerken.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen Watz en de derde partij.

Werving

Watz verwerkt persoonsgegevens met het oog op het werven van nieuwe medewerkers.
De wettelijke gronden voor deze verwerking zijn ten eerste gebaseerd op de toestemming van de potentiële werknemer en ten tweede op ons legitieme belang met betrekking tot het werven van een geschikte kandidaat voor een functie.

Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens van alle werknemers die momenteel in onze dienst zijn in het kader van de uitvoering van arbeidscontracten en met het oog op het nakomen van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid en belastingen.

Direct Marketing (toestemming)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om U te informeren over aanverwante producten en diensten welke in uw (financieel) belang kunnen zijn. Niettemin bieden we U de mogelijkheid ons aan te duiden dat U hierover geen emails wilt ontvangen.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens binnen Watz

Bij Watz behandelen we uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg en zullen we alleen de gegevens vrijgeven die nodig zijn om u de best mogelijke service te bieden.

Watz heeft maatregelen genomen om te garanderen dat alle persoonlijke gegevens die binnen het bedrijf worden uitgewisseld of gedeeld, worden beschermd.

Uw persoonlijke gegevens buiten Watz

Watz werkt met derden met wie we wettelijk niet verplicht zijn om persoonlijke gegevens te delen, maar die we soms inschakelen voor de diensten die we leveren.

Ten tweede zijn er ook derden die ons helpen met (bv.):

  • het ontwerp en onderhoud van onze internettools en -applicaties;
  • het beheer van onze servers;
  • de uitbreiding of optimalisatie van onze diensten;
  • het innen van openstaande facturen.

Onze partners moeten zich houden aan de Privacy Act en de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ze moeten de door Watz aan hen verstrekte persoonlijke gegevens zorgvuldig behandelen en mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Soms zijn we ook wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te delen met externe partijen. Dit betreft met name de volgende derden:

  • Overheidsinstanties en regelgevende instanties (in geval van een wettelijke verplichting om klantgegevens te delen of bekend te maken);
  • Gerechtelijke autoriteiten of onderzoeksinstanties, zoals de politie, de officier van justitie, enz.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

Watz heeft verschillende beveiligingsmaatregelen toegepast om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig, nauwkeurig en bijgewerkt worden gehouden. In het bijzonder willen we ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde bewerking, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens in ons bezit voorkomen.

Als zich incidenten voordoen waarbij de privacy van uw gegevens wordt bedreigd of geschonden, zullen we passende tegenmaatregelen nemen en voldoen aan de vereiste registratie- en informatieverplichtingen in het kader van de AVG.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten en de levering van onze diensten, tenzij we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren vanwege een wettelijke verplichting, of omdat de termijn waarbinnen een gerechtelijke procedure kan worden ingesteld, niet is verstreken.

In elk geval zal uw klantenbestand niet langer worden bewaard dan tien jaar na de beëindiging van onze klantrelatie (betaling laatste factuur).

6. Wat zijn uw rechten?

U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, zoals hieronder vermeld en besproken.

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Hallo@Watz.be

Het recht van toegang:

U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen van het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en om gratis een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens over u die wij opslaan.

Het recht op rectificatie:

U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens in ons bezit te bewerken, of om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Het recht om te wissen en de beperking van de verwerking:

U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen. Als dat zo is, erkent u dat na een verzoek om het wissen van persoonlijke gegevens bepaalde diensten niet langer kunnen worden geleverd.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Het recht om bezwaar te maken:

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. U moet dit verzoek echter onderbouwen.

U kunt ook uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing, zonder een dergelijk verzoek te hoeven onderbouwen.

Het recht om uw toestemming in te trekken:

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking op uw toestemming is gebaseerd).

Het recht op gegevensportabiliteit:

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u te verkrijgen die we verwerken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Je hebt ook het recht om deze gegevens doorgegeven aan andere gegevens controllers hebben.

Het recht om een klacht in te dienen:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel .: +32 (0) 2 274 48 00
Fax: +32 (0) 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

7. Over deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Hallo@watz.be